Thuế

Công ty sẽ tiếp cận với các khách hàng trên cơ sở tận dụng các chuyên môn và kinh nghiệm, phân tích chính sách và luật pháp để tìm khả năng miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp;
– Giúp doanh nghiệp soát xét và đánh giá việc tuân thủ các nghĩa vụ thuế.
– Hỗ trợ việc kê khai và quyết toán thuế.
– Hỗ trợ cập nhật các thay đổi về chính sách thuế.
– Hỗ trợ các vấn đề khác về thuế.
– Dịch vụ tính lương.